Statyba ir renovacija

STATINIŲ ATNAUJINIMAS

Didžiuojamės gausia patirtimi ir pažangumu atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių renovacijos, rekonstravimo bei modernizacijos darbus tiek komerciniams, tiek pramoniniams, tiek gyvenamiesiems statiniams. Atliekame pastatų atnaujinimo darbus siekiant sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, apsaugoti pastatą nuo struktūrinio irimo bei pagerinti pastato ir gyvenamosios aplinkos išvaizdą. Siekiame prisidėti prie energetiškai ekonominių, aplinkosaugai nežalingų gyvenamųjų rajonų kūrimo ir plėtros.

DAUGIABUČIŲ MODERNIZAVIMAS

Didžioji dalis gyventojų gyvena XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje pradėtuose statyti įvairių tipų daugiabučiuose namuose. Dauguma jų stambiaplokščiai, statyti pagal tarybiniais metais galiojusias normas, reglamentavusias ypač žemus reikalavimus pastatų energiniams efektyvumui.

Mes atliekame daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės. Atliekame atnaujinimo darbus, pradedant su išorinių sienų ir stogo ar perdangos pastogėje apšiltinimu ir baigiant su šildymo sistemos pertvarkymu ar keitimu bei atsinaujinančių šaltinių diegimu.

Paslaugos

 • Daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbai su projektavimu;
 • Daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbai be projektavimo (ypatingieji statiniai);
 • Daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai).

Energetinį efektyvumą didinančios priemonės, už kurias teikiama valstybės parama:

 • Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):
  1. Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas;
  2. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas;
  3. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas;
  4. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas.
 • Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas;
 • Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje;
 • Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą;
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
 • Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas);
 • Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • Rūsio perdangos šiltinimas;
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas).

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas;
 • Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas;
 • Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

Atlikus statybinius darbus, sutvarkome visus reikalingus dokumentus, įskaitant energetinio efektyvumo sertifikato gavimą bei garantinius įsipareigojimus.

PRIEŠ

PO

NAUJA STATYBA

Siūlome naujos statybos paslaugas klientams, kuriems reikalingas patikimas projekto rangovas, organizuojantis ir besirūpinantis kokybišku jūsų idėjos įgyvendinimu. Mūsų patyrusių specialistų komanda yra pasirengusi sėkmingai įgyvendinti jūsų projektą nuo pradžios iki galo. Dėmesingai atsižvelgsime į jūsų poreikius ir galimybes bei priimsime tik pačius optimaliausius sprendimus idėjai įgyvendinti.

Mūsų įmonė atlieka statybos darbus įvairioms miesto infrastruktūros sritims: gyvenamiesiems bei negyvenamiesiems pastatams, pramonės industrijos objektams, komerciniams pastatams, energetikos, hidrotechnikos ir kitiems inžineriniams statiniams. Užtikriname, kad projekto įgyvendinimas atspindėtų aukščiausius kokybės standartus pagal jūsų keliamus kainos, trukmės ir išteklių limitus.